1991 - De bochel fan de Notre Dame

Nei de roman 'Notre Dame de Paris' fan Victor Hugo. It jonge sigeunerfamke Esmeralda stelt de herten fan alle manlju. Benammen de oars sa evenredige diaken Frollo rekket alhiel fan streek. Allyksa reitsje de doofstomme kloklieder mei in bochel Quasimodo, toanielskriuwer Gringoire en de ealman Phoebus út har dwaan. It is fiifhoeksferhâlding, dêr't de iene net fan de oare ôfwit. Mar stadich komme de triedden by elkoar en reitsje yn 'e knoop. Ferealens wurdt ôfgeunst en leafde haat.