1986 - Bommel en de Frisomanen

Ollie B. Bommel en Tom Poes komme yn oanrekking mei de Frisomanen, in striidber folkje dat oare minsken nei har hân sette wol mei in saneamde 'omfoarmer'. Twa boeven wolle dy omfoarmer stelle. De Frisomanen wurkje yn opdracht fan Professor Sickbock, in slûchslim hearskip, dy't de ivige fijân is fan Bommel en Tom Poes.