1976 - Amor by 't ammerfol

Spilers

Pytsje Bosma-de Vries
Pytsje van Zuiden-de Vries
Jetske de Jong
Hieke Havinga-Zijlstra
Janneke Boergsma
Henk Koning
Arjen toering
Teake Wagenaar
Sjoerd Stenekes
Grytsje Reitsma - Snoek
Ekke Zijlstra
Melle Tilma
Hotze Karsten
Hylke Wiersma
Nico van der Zee
Johannes Adema