1976 - Amor by 't ammerfol

Meiwurkers

Namme Funksje
Jan Zantema Meiwurker
Jaap Visser Grime
C. van Wieren Ljocht
Johannes Adema Meiwurker
Douwe de Bildt Meiwurker
Tynke Zantema-van Strien Meiwurker
C. van Wieren Ljocht
Johannes Adema Meiwurker
Douwe de Bildt Meiwurker
Tynke Zantema-van Strien Meiwurker
Jan Zantema Meiwurker
Jaap Visser Grime
Oebele van Zuiden ynstekker
Jan Hallema kaartferkeap
Rommert Boonstra kaartferkeap
Henk van Wieren technyk
Gais Meinsma - Greydanus bestjoer
Romke Toering rezjy