1976 - Amor by 't ammerfol

Oarspronklike titel: 'Paris of: Spot niet met de liefde'. De skiednis fan in rike widdo dy't har trije dochters oan 'e man besiket te bringen om 1900 hinne, doe't bern noch nei de mem harken. Mar mem har plannen geane net troch: oan de ein fan it stik sette de trije jongfammen ôf nei in bal champêtre mei echte studinten en net mei de musikus, de skuonfabrikant en de kandidaat-notaris, dy't sy preferearre.