1958 - 1) De útdrager; 2) De seinekeapman

1) In sjongspul oer in hanneler yn twaddehânsguod, it wol en wee fan syn húshâlding mei fjouwer soannen en fjouwer dochters en net te ferjitten syn heit dy’t de toutsjes noch altyd yn ’e hannen hat. 2) Oer de meankriich dy’t as rjochtsgebrûk by erfskippen wol foarkaam yn de tiid dat it kristendom noch mar krekt yngong fûn hie yn dizze streken by de Noardsee.