Kaartferkeap Rabobank-jûnen fan 7 july 10.00 oere

Tongersdei 2 juny

De leden fan de Rabobank ûntfange fan 5 july ôf it ledeblêd Rabo & Co. Hjiryn stiet de koartingskoade opnaam. De kaartferkeap foar de spesjale Rabobank-jûnen (6 en 7 septimber) start dan ek op 7 july fan 10.00 oere ôf.

« werom