Foarstellingen 2, 5 en 20 septimber ˙tferkocht

Woansdei 27 augustus

En ek alle kaarten foar freed 5 septimber binne ferkocht. Gelokkich ha we noch in oantal jûnen dat der noch wol kaarten te keap binne! Wês der gau by, want Maraton rint goed....

« werom