Artikel Op 'e Skille 12 septimber 2022

Woansdei 14 septimber

Ek no wer in prachtich artikel yn de Skille. Dizze kear oer de 'Kramer BV'. Heit Patrick docht al jierren de technyske begelieding en útfiering yn de tún. De lêste jierren draaie de bern ek hielendal mei by de produksjes. Klik op it artikel om yn te zoomen.

« werom