Nije tribunes notarist├║n Jorwert


Toanielleafhawwers hoege yn Jorwert net mear op hurde houten banken stiif tsjin inoar oan te setten. Nije tribunes mei plastik kúpstuoltsjes moatte it jierlikse toanielspektakel noch oantrekliker meit-sje. De tribunes binne no ek steiler, sa-dat elts goed sjen kin wat der op it toa-niel bart. Jorwert spilet dit jier it ferneamde stik 'Op Hoop van Zegen' fan Herman Heijer-mans. Der binne alve foarstellings yn 'e notaristún. De foarferkeap begjint dizze wike.
Omrop Fryslân - 2004-08-17