Neist haadsponsor Rabobank It Hearrenfean - Zuidoost-Friesland, hawwe de ûndersteande bedriuwen harren stipe jûn oan dizze produksje: 

 


Rabobank Heerenveen - Zuidoost Friesland
 
Heerenveen
 
 
Rabobank Sneek - Zuidwest Friesland
 
Sneek
 
 
Provinsje Fryslân
 
Leeuwarden
 
 
Gemeente Littenseradiel
 
Wommels
 
 
Notariskantoor G.S. van der Hem
 
Jorwert
 
 
Brandsma Bolsward BV
 
Bolsward
 
 
Raadsma IJzerhandel
 
It Hearrenfean
 
 
Oltman's groen
 
Sint Annaparochie
 
 
TTT software
 
Balk
 
 
Boubedriuw Bootsma
 
Easterwierrum/Snits
 
 
Drukkerij van der Eems
 
Easterein
 
 
Café Het wapen van Baarderadeel
 
Jorwert
 
 
Frankena B.V. leanbedriuw en masineferhier
 
Winsum Fr.
 
 
P.K. Koopmans lakfabrieken
 
Marrum
 
 
Audiofrysk/DAT tekstbureau
 
Easterwierrum
 
 
ABS Steigerbouw
 
Ljouwert
 
 
Mannen van Staal
 
Ljouwert
 
 
Hankel's technisch bedrijf
 
Wommels
 
 
Bussel Engineering
 
Frjentsjer
 
 
Studio Smids
 
Weidum
 
 
Studio Haaima
 
Ljouwert
 
 
Harmonie
 
Weidum
 
 
Memmetaal
 
Jorwert
 
 
Tryater
 
Ljouwert
 
 
Sloopbedrijf van der Meulen
 
Leeuwarden
 
 
Victoriaans bloematelier
 
Leeuwarden
 
 
Piet Paulusma
 
 
 
Hoekstra brandbeveiliging en adviesbureau
 
Drachten
 
 
Stadstuin Asum
 
Leeuwarden