gasteboek

NijsargyfTwitter

Us kaartferkeap is iepen!

www.iepenloftspuljorwert.nl/kaartverkoop/   It wûnderlike foarfal mei de hûn is de Jorwerter bewurking fan it boek Het wonderlijke voorval met de hond in de nacht fan Mark Haddon. It ferhaal giet oer in jonge fan 15. Hy hat it syndroom fan Asperger, in foarm fan autisme. De jonge ken alle lannen fan de wrâld m...


It stik fan 2017

It Iepenloftspul Jorwert makket yn 2017 in multymediaal spektakel: It wûnderlike foarfal mei de hûn. Rûnom yn de Notaristún komme projeksjeskermen te stean. It publyk wurdt mei fideobylden meinommen yn de wrâld en yn de holle fan in jonge mei autisme. It wûnderlike foarfal mei de hûn is de Jor...