kaartferkeap

kaarten ruilje

gasteboek

 

Twitter

Iepenloftspul Jorwert spilet Londen ’68

It Iepenloftspul Jorwert bringt dit jier Londen ’68, in striid tusken de seksen. It is de Jorwerter bewurking fan de film Made in Dagenham. De premjêre is op sneon 27 augustus en der wurdt spile oant en mei sneon 24 septimber. De kaartferkeap set útein op woansdei 1 juny. ‪It stik fan 2016 spilet him ôf yn 1968, yn Lond...

2 Gouden Gurbes foar Augustus!

Sneon 26 septimber waarden de Gouden Gurbes fan 2015 útrikt yn Theater Sneek. It Iepenloftspul Jorwert mocht twa Gurbes mei nei hûs nimme: Ekko de Bakker krige in Gouden Gurbe foar de foarmjouwing en Sybrecht Speerstra foar de bêste byrol as Mette Mai van Arken.  Ut it sjueryrapport: Ekko de Bakker - Augustus ...

Sneon 22 septimber útferkocht

Folle bak sneon 19-9, de lêste foarstellingsjûn is útferkocht!

Túnpreek

Snein 20 septimber is de jierlikse túnpreek yn de Notaristún. Dûmny Hinne Wagenaar fan de gemeente Westerwird basearret syn preek op it ferhaal fan Augustus. Bern meie klokliede, nei ôfrin is der kofje. De kollekte is foar stifting Make a Memory, fia de aksje Op 'e trapers for Make a Memory fan Jeltsj...

Augustus begjint om 20:00

Yn tsjinstelling ta wat der op betiid bestelde entreekaarten stiet, begjint Augustus 20.00 oere, ynstee fan om 20:30 oere. Op tagongskaarten dy't resint besteld binne, stiet de goeie oanfangstiid. Om ek rekken mei te hâlden: yn ferbân mei it waar kin der net altyd op it lân parkearre wurde en moatte besikers somtiden oan 'e dyk...

Wa is wa yn Augustus?

De personaazjes yn Augustus binne Bareld, Viola, Berber, Yfke, Karin, Bart, Katja, Mette Mai, Geart, lytse Geart, Steven en Ruth. Lês by 'ynformaasje' wa't wa is.

Saaklik netwurk De Parren

Under lieding fan Rients Schuddebeurs, direkteur fan ús haadsponsor Rabobank It Hearrenfean-De Gordyk, is troch it bestjoer fan it Iepenloftspul Jorwert it saaklik netwurk De Parren opsetten. It netwurk bestiet út bedriuwen dy't it Iepenloftspul Jorwert stypje. Sjoch foar mear ynfo by 'stipers'.

Besikers Iepenloftspul Jorwert yn Op 'e Skille

It stik fan dit jier, Augustus, giet oer famylje, wersjen en thúskommen. Janneke de Boer fan Op 'e Skille skriuwt yn 'e oanrin nei Augustus alle twa wiken artikels oer minsken dy't alle jierren in bytsje 'thúskomme' yn 'e Notaristún. 

Augustus begjint om 20.00 oere

De ôfrûne jierren begûnen de foarstellingen fan it Iepenloftspul Jorwert om 20.30 oere, mar Augustus begjint om 20.00 oere. Der is ien útsûndering: de premjêre op sneon 22 augustus begjint om 20.30 oere.

Iepenloftspul Jorwert spilet yn 2015 Augustus

It Iepenloftspul Jorwert bringt dit jier Augustus. It is de Jorwerter bewurking fan it stik August Osage County fan Tracy Letts. De premjêre is op sneon 22 augustus, de kaartferkeap set útein op sneon 30 maaie. Yn it stik komt it útinoar fallen gesin Westra nei it ynienen ferdwinen fan de heit wer ris byinoar. Hoewol’t it in...